Razpis za delovno mesto – Vodja pilotnega projekta

Mladinski center Zagorje ob Savi razpisuje prosto delovno mesto VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV
(m/ž)vodja pilotnega projekta na operaciji sklopa B javnega razpisa »Z mladinskim delom proti
prekarnosti mladih«

Naloge delovnega mesta:
– načrtuje in izvaja vse delovne naloge opredeljene s projektom “Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih”,
– strokovno in samostojno pripravo ter izvedbo programov usposabljanja za mlade,
– nudenje svetovalne pomoči in podpore mladim,
– vodenje, usmerjanje in koordiniranje celotne operacije,
– načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in izvajanje posameznih aktivnosti operacije,
– spremljanje in nadzor dela zunanjih izvajalcev,
– sodelovanje s ključnimi deležniki,
– finančno in vsebinsko spremljanje in poročanje o izvajanju operacije.

Pogoj, ki ga mora izpolnjevati vodja pilotnega projekta, je uspešno zaključen program usposabljanja za
mladinske delavce s področja prekarnosti v okviru nacionalnega projekta DD – dostojno delo (vodilni
partner Zavod Nefiks). Mladinski delavec mora usposabljanje uspešno opraviti najpozneje v treh
mesecih od dneva zaposlitve na operaciji.

Zahtevana strokovna izobrazba:

SOK raven 7 / EOK raven 6, specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba, visokošolska univerzitetna izobrazba.
Tarifni razred delovnega mesta: VII/1
Plačni razred delovnega mesta: 31
Zahtevane delovne izkušnje: 8 mesecev delovnih izkušenj ali izkušenj s prostovoljnim, projektnim,
honorarnim in drugim delom v organizacijah s področja dejavnosti centra in delovnega mesta.

Posebne zahteve:
– znanje slovenskega jezika,
– aktivno ustno in pisno znanje angleškega jezika,
– poznavanje različnih programskih orodij pri delu z računalnikom,
– opravljen vozniški izpit B kategorije.

Druga zahtevana znanja in veščine:
– pozna pristope temelječe na konceptih in praksah mladinskega dela in neformalnega izobraževanja,
– komunikacija in smisel za delo z mladimi,
– poznavanje mladinskega dela,
– organizacijske sposobnosti,
– sposobnost dela v timu in mednarodnem okolju,
– kompetentnost za delo z ljudmi,
– analitične sposobnosti
– pripravljenost za učenje novih pristopov dela.

Obseg dela:

Zaposlitev za polni delovni čas – 40h/teden od ponedeljka do petka z občasnim delom med vikendi, na terenu in v tujini.

Trajanje:

Zaposlitev za določen čas, s pričetkom 1. 6. 2024 do 31. 12. 2026, s poizkusno dobo 2 mesecev.
Delo se opravlja na sedežu Mladinskega centra Zagorje ob Savi, Cesta 9 avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi.

Prijava naj vsebuje:
1. življenjepis,
2. dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe,
3. motivacijsko pismo z opisom dosedanjih izkušenj na enakim ali podobnem delovnem področju.

Kandidati naj prijave v zaprti ovojnici s pripisom “RAZPIS – VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV” pošljejo ali prinesejo na naslov Mladinski center Zagorje ob Savi, Cesta 9 avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi ali jih posredujejo na e-naslov info@mczos.si.  Prijava se bo štela kot pravočasna, če bo na zgornji naslov prispela najkasneje do vključno sobote, 18. 5. 2024, ne glede na način dostave.

Datum objave: 8. 5. 2024

Na podlagi zbranih prijav bomo na razgovor povabili ožji izbor kandidatov. Mladinski center Zagorje ob
Savi si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar med zainteresiranimi kandidati.
Nepravočasno prispele in nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v nadaljni postopek. Prijava je popolna,
če so priložene vse zahtevane priloge in če iz nje izhaja izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev.
Izbran kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi na zahtevo delodajalca predložiti dokazila
o izpolnjevanju pogojev.

Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po zaključenem postopku pisno na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, obveščeni o neizbiri.
Informacije o postopku daje Marko Pavlovič, telefonska številka: 05 97 32 032.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Zagorje ob Savi, 8. 5. 2024