Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/03) in Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 115/03) ter Uredbe o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 40/04) je direktor Javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi dne 24.11.2020 sprejel

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:Javni zavod Mladinski center Zagorje ob Savi
Odgovorna uradna oseba:Marko Pavlovič, direktor
Datum prve objave kataloga:24.11.2020
Datum zadnje spremembe:24.11.2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:www.mczos.si
Druge oblike katalogatiskana oblika
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega zavoda:Mladinski center Zagorje ob Savi je javni zavod, ustanovljen za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino. Ustanovitelj je Občina Zagorje ob Savi, soustanovitelj pa Mladinski svet Zagorje ob Savi.
Ustanovljen je bil 29.5. 2006.Področja delovanja Mladinskega centra Zagorje ob Savi so:

 • neformalno izobraževanje;
 • prostovoljstvo;
 • kultura in umetnost;
 • informiranje in svetovanje;
 • mednarodne izmenjave;
 • mobilnost mladih;
 • raziskovalno delo mladih;
 • participacija in aktivno državljanstvo.

Center mladim omogoča organizacijsko, prostorsko, tehnično in svetovalno pomoč pri izvedbi njihovih projektov ter pomoč pri vključevanju v domače  in  mednarodne  projekte.  Predvsem  pa je svobodomiseln in do drugačnosti toleranten prostor, odprt vsem, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas ter v dobri družbi in na zabaven način pridobiti nova znanja, izkušnje in veščine.

Dejavnosti zavoda so po standardni klasifikaciji razvrščene:

P/85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P/85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
C/18.120 Drugo tiskanje
C/18.130 Priprava za tisk in objavo
C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G/47.160 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G/47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami G/47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
G/46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103 Slaščičarne in kavarne
I/56.300 Strežba pijač
J/58.110  Izdajanje knjig
J/58.130  Izdajanje časopisov
J/58.140  Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190 Drugo založništvo
J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.140 Kinematografska dejavnost
J/59.200  Snemanje in izdajanje zvočnik zapisov in muzikalij
J/60.100 Radijska dejavnost
J/60.200 Televizijska dejavnost
J/62.020  Svetovanje o računalniških napravah in programih
J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
L/68.100  Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M/72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področjih naravoslovja in tehnologije
M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M/74.200  Fotografska dejavnost
M/74.300 Prevajanje in tolmačenje
N/77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem ali zakup
N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
N/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Q/88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo
brez nastanitve
R/91.011 Dejavnost knjižnic
R/91.012 Dejavnost arhivov
R/93.190 Druge športne dejavnosti
R/93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov.
Q/88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe.
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

Seznam vseh notranjih organizacijskih enotMladinski center Zagorje ob Savi, Cesta 9.avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi
E-pošta: info@mczos.si tel: 05 97 32 032
GSM: 040 699 097Notranje organizacijske enote:

 • MLADINSKO DELO,
 • MEDGENERACIJSKI PROGRAM.
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:Marko Pavlovič
Cesta 9.avgusta 48
1410 Zagorje ob SaviE-pošta: marko@mczos.si tel: 05 97 32 032
GSM: 040 699 097
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o javnih financah in podzakonski predpisi,
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Kolektivna pogodba za negospodarstvo
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Uredba o plačah direktorja v javnem sektorju
 • Zakon o računovodstvi in podzakonski predpisi
 • Slovenski računovodski standard
 • Zakon o prostovoljstvu
 • Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
 • Nacionalni program za Mladino 2012-2021

Ter drugi, na dejavnost zavoda nanašajoči se zakonski predpisi.

Notranji predpisi
 • Odlok o ustanovitvi   javnega   zavoda   Mladinski   center Zagorje ob Savi
 • Statut  javnega  zavoda  Mladinski  center  Zagorje  ob  Savi Zavoda
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o plačah, drugih prejemkih in nagrajevanju
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in poslovnih tajnosti
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Drugi splošni akti zavoda.
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov/
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Poslanstvo
 • Operativni program 2014-2020
 • Strategije EU za mlade 2019-2027
 • Agenda 2020
 • Revidirana evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje
 • Koncept informiranja in svetovanja za mlade v Sloveniji
 • Nacionalni program za Mladino 2012-2021
 • Letna poročila in programi dela.
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:Dostop preko spleta: Katalog je dostopen na spletnem naslovu  www.mczos.si

Fizični dostop: Na sedežu Mladinskega centra Zagorje ob Savi, Cesta 9.avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi.

Pooblaščena oseba za informacije javnega značaja: Marko Pavlovič, direktor.

Po telefonu: 05 97 32 032.

Po elektronski pošti: info@mczos.si

Dostopnost informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 15. členom uredbe, saj je vse informacije možno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiranŠe niso bile zahtevane.