Razpis za prosto delovno mesto

Mladinski center Zagorje ob Savi razpisuje prosto delovno mesto.

Naloge delovnega mesta

 •  organiziranje, vodenje in izvajanje izobraževalnih in prostočasnih programov,
 •  pomaga pri organiziranju, oblikovanju in izvajanju programov zavoda,
 •  pomaga pri organizaciji prireditev,
 •  načrtovanje in razvoj programov v skladu z načrti in programi javnega zavoda,
 •  sodelovanje pri pripravi programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za zavod
 •  sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki programov,
 •  operativno usklajevanje dela pri izvajanju programov med drugimi organizacijami in
  uporabniki storitev zavoda,
 •  celovito obvešča ter posreduje informacije o dogodkih širši javnosti in medijem ter
  pripravlja gradiva in obvestila za medije,
 • sodelovanje pri projektih in prijavljanje na projekte oz. razpise,
 • sodelovanje v različnih projektnih skupinah,
 •  sodeluje pri ostalih projektih zavoda oz. tistih, v interesu zavoda,
 •  pripravlja posamezna poročila po izvedbi projektov, programov,
 •  se redno izobražuje,
 •  po potrebi nadomešča sodelavce,
 • skrbi za red, mir in disciplino v okviru objekta zavoda,
 •  opravlja druga dela po navodilih direktorja

Zahtevana izobrazba: srednješolska.

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev delovnih izkušenj s prostovoljnim,
projektnim, honorarnim in drugim delom v organizacijah s področja dejavnosti
zavoda.

Posebne zahteve:

 • znanje slovenskega jezika,
 •  aktivno ustno in pisno znanje angleškega jezika,
 •  pasivno znanje dodatnega tujega jezika,
 •  poznavanje različnih programskih orodij pri delu z računalnikom,
 •  opravljen vozniški izpit B kategorije.

Druga zahtevana znanja in veščine:

 • komunikacija in smisel za delo z ljudmi,
 • organizacijske sposobnosti,
 •  sposobnost dela v timu,
 •  kompetentnost za delo z ljudmi,
 •  analitične sposobnosti,
 • poznavanje mladinskega dela.

Obseg: Polni delovni čas, izmenično delo, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Trajanje: Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
(poskusno delo 3 mesece).

Delo se opravlja na sedežu Mladinskega centra Zagorje ob Savi, Cesta 9 avgusta 48,
1410 Zagorje ob Savi.

Prijava naj vsebuje:

1. spremni dopis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon) z navedbo prilog,
2. življenjepis,
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
4. ustrezne izjave oz. obrazložitve v zvezi z izpolnjevanjem posebnih zahtev
delovnega mesta,
5. opis dosedanjih najmanj 6 – mesečnih izkušenj s prostovoljnim, projektnim,
honorarnim in drugim delom v organizacijah s področja dejavnosti zavoda.

Razpis se po sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Mladinski center Zagorje
ob Savi nanaša na delovno mesto TURISTIČNI INFORMATOR III – (m/ž).

Kandidati naj prijave v zaprti ovojnici s pripisom »RAZPIS – PROSTO
DELOVNO MESTO« pošljejo ali prinesejo na naslov Mladinski center Zagorje
ob Savi, Cesta 9 avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi ali posredujejo na e-naslov
marko@mczos.si, v polje ‘zadeva’ elektronskega sporočila se vpiše »Prijava na
razpis za prosto delovno mesto«. Prijava se bo štela kot pravočasna, če bo na
zgornji poštni naslov ali na e-naslov prispela najkasneje do vključno srede, 10.
1. 2024 do 24:00, ne glede na način dostave.

Datum objave: 22. 12. 2023

Na podlagi zbranih prijav bomo na razgovor povabili ožji izbor kandidatov. Mladinski
center Zagorje ob Savi si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar med zainteresiranimi
kandidati.

Nepravočasno prispele in nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v nadaljnji postopek.
Prijava je popolna, če so priložene vse zahtevane priloge in če iz nje izhaja
izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev.

Izbran kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi na zahtevo
delodajalca predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po zaključenem postopku pisno na elektronski
naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, obveščeni o ne izbiri.

Informacije o postopku daje Marko Pavlovič, telefonska številka: 05 97 32 032

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Zagorje ob Savi, 22. 12. 2023