Pravični prehod Zasavja

Pravični prehod je nova zgodba regije in pot v prihodnost. Je načrt, ki vsebuje konkretne ukrepe in projekte. Z njimi se bo gospodarstvu omogočilo, da ponudi službe prihodnosti. Okolju, da spet zadiha. Spodbujalo bo znanje, ki je osnova razvoja.Po zaključenem pravičnem prehodu se bo Zasavje iz regije v senci dimnikov spremenilo v gonilno silo sodobnih zelenih tehnologij, z visoko tehnološkimi razvojnimi centri. Mladi bodo v domačem okolju dobili nove priložnosti, da pridobijo znanje, ga izkoristijo na delovnih mestih prihodnosti in tako v Zasavju uresničijo svojo življenjsko vizijo.

Preobrazba

Evropski zeleni dogovor je strategija za preobrazbo EU v pravično in uspešno družbo s sodobnim konkurenčnim in zelenim gospodarstvom. Ta bo do leta 2050 izničila neto izpuste toplogrednih plinov in odpravila produkte, ki jih ni mogoče reciklirati. Toda preobrazba mora biti pravična in vključujoča za vse prebivalce EU – na prvem mestu morajo biti ljudje iz območij, ki jih bo prehod najbolj prizadel. Zeleni dogovor vključuje tudi Mehanizem za pravični prehod, v okviru katerega je vzpostavljen Sklad za pravični prehod – ključno finančno orodje za blaženje negativnih učinkov prehoda. Vanj je od leta 2019 vključena tudi Zasavska premogovna regija. Pravični prehod Zasavja je torej strateški program, s katerim bomo Zasavje preoblikovali iz tradicionalno premogovne v konkurenčno, visokotehnološko in nizkoogljično regijo.

O pravičnem prehodu zasavske regije

Prestrukturiranje regije se je začelo z zapiranjem rudnika Trbovlje-Hrastnik in je potekalo med letoma 1999 in 2015. Po zaprtju se regija še vedno sooča s težavami na socialnem in gospodarskem področju. Regionalna razvojna agencija Zasavje si je zato med letoma 2019 in 2022 prizadevala za vključitev Zasavja v mehanizem pravičnega prehoda. Za prestrukturiranje regije je na voljo 74,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz Sklada za pravični prehod. Leta 2023 je bil ustanovljen Center za pravični prehod Zasavja, ki je osrednja informacijska in podporna ter povezovalna točka v preobrazbi Zasavja iz premogovne v visokotehnološko in nizkoogljično regijo.

Območni načrt za pravični prehod zasavske premogovne regije

Oblikovan je bil v sodelovanju s pomembnimi regionalnimi deležniki in predvideva ukrepe na štirih ključnih področjih.

1. Razogličenje regije
Naložbe bodo usmerjene v projekte, ki prispevajo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov ter spodbujajo ustvarjanje zelenih delovnih mest in razvoj znanj za trajnostno rabo energije. S sredstvi Sklada za pravični prehod bodo financirane tudi naložbe v različne tehnologije za pridobivanje energije iz obnovljivih virov ter naložbe za izboljšanje energetske učinkovitosti gospodarstva.
2. Ciljno izobraževanje
Ukrepi bodo spodbujali izobraževalne projekte in karierno usmerjanje prebivalcev. Poudarek bo na dostopnem izobraževanju, razvijanju kompetenc in kontinuiranem usposabljanju za zeleno gospodarstvo. Strateški projekt bo Center za demonstracijo in usposabljanje brezogljičnih tehnologij (Center DUBT) pod vodstvom Kemijskega inštituta. Program centra bo vključeval pilotno testiranje inovacij za industrijo, izobraževanje za brezogljične tehnologije, povezovanje z gospodarstvom, sodelovanje mednarodnih raziskovalnih tokovih ter razvoj visokotehnološke raziskovalne infrastrukture.
3. Trajnostni, prožni in raznolik gospodarski razvoj
Gospodarstvo bo podprto z več ukrepi za prestrukturiranje v raznoliko nizkoogljično, krožno, digitalizirano gospodarstvo. S sredstvi Sklada za pravični prehod bodo podprte produktivne naložbe, raziskave in inovacije, pilotni projekti ter razvoj start-up ekosistema in poslovne infrastrukture. Sredstva so namenjena MSP in velikim podjetjem ter sofinanciranju komunalnega opremljanja obrtno-industrijskih con (OC Rudnik, OIC Kisovec, OIC Lakonca).
4. Razogličenje regije
Cesta G2-108 povezuje Hrastnik s križiščem Zidani most in je zaradi neprimernosti za tovorni promet velika ovira za regionalni razvoj, zato je njena rekonstrukcija strateškega pomena. Ukrep bo zagotovil razbremenitev prometa in boljšo prometno varnost v Zasavju, povezanost z drugimi regionalnimi centri in povezavo z načrtovano 3. razvojno osjo.

Za mlade. Za vse.

Čeprav se na prvi pogled morda zdi, da je pravični prehod namenjen gospodarstvu, so glavni fokus načrta ljudje, izboljšanje njihovega življenja in življenjskega okolja. Pri tem se ne bo pozabilo na nikogar, saj so enako pomembne vse generacije. A mladi so tisti, ki se sprememb praviloma ne ustrašijo in so njihov glavni pospeševalec. Zato lahko najlažje izkoristite priložnosti, ki jih ponuja pravični prehod in tako odigrate ključno vlogo pri ustvarjanju boljše prihodnosti regije.