Zagon projekta Mladi za šport

Zavod za šport Slovenske Konjice (ZZŠSK) je v partnerstvu z Mladinsko mrežo MaMa in pridruženimi organizacijami iz petih lokalnih skupnosti po Sloveniji (Zagorje ob Savi, Sevnica, Ajdovščina, Žalec in Brežice) 7. septembra 2022 začel z izvajanjem projekta Mladi za šport, ki se zaključi maja 2024. Projekt Mladi za šport je sofinanciran s strani Evropske komisije v programu Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota – Aktivnosti udejstvovanja mladih.

Namen projekta je pričeti s strukturiranim pristopom k reševanju športne neaktivacije mladih, osrednja cilja projekta pa sta analiza dejanske vključenosti mladih med 15. in 29. letom v športne aktivnosti ter priprava definiranih in končnih ukrepov, ki bodo predstavljeni in implementirani na lokalni ravni. Projekt temelji na konceptu dialoga mladih, v svojem bistvu pa gre za splet enodnevnih srečanj, preko katerih bodo mladi spoznali tako pomen aktivacije v športu, kot tudi zelo pomembne demokratične procese, ki jih uspešno aplicira strukturiran dialog ter preko njih pridobiva mnenja s strani državljanov EU. Projekt je namenjen dvigu participacije mladih v družbi na osnovi njihovih lastnih idej. V okviru  osrednjih projektnih aktivnosti v obliki vključujočih delavnic po metodah mladinskega dela in neformalnega izobraževanja bodo mladi pripravili ukrepe za dvig športne aktivacije mladih.

V mesecu septembru so tako v Mladinskem centru Zagorje ob Savi, Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih Ajdovščina, Mladinskem centru Žalec in v enoti Mladinski center Brežice Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice v sodelovanju z ZZSŠK pripravili poenotene anketne vprašalnike, s katerimi bodo v oktobru raziskali in nato analizirali potrebe mladih in mladinske politike na ravni občine ter mladinske organizacije in organizacije za mlade. Na ta način bodo dobili realni vpogled v stanje na področju mladih, njihovih potreb, prioritet, socialnega položaja, specifičnih potreb, ki izhajajo iz lokalne skupnosti in njihovega življenjskega okolja, to pa bo temelj za nadaljnje oblikovanje predlogov glede športne aktivacije mladih v lokalnih okoljih in implementacijo le-teh.