Logbook zabeležil 590 ur mladinskega dela v MC ZOS

Logbook je mednarodna spletna platforma za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela, ki jo v letošnjem letu uporablja kar 27 mladinskih centrov in ena nacionalna mladinska organizacija v 9 slovenskih občinah. Orodje ponuja inovativno rešitev za enotno, celovito in sistematično beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela na enem mestu. Skozi pridobivanje kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o mladinskem delu,  ki v ospredje dajejo glas mladih, razvija nov in sodoben pristop k beleženju učinkov mladinskega dela.

Logbook v veliki meri doprinaša k vidnosti učinkov mladinskega dela na lokalni in nacionalni ravni. V prvi polovici leta 2021 je Mladinski center Zagorje ob Savi izvedel 130 aktivnosti za mlade, kar predstavlja 586 ur mladinskega dela. Pri tem prevladujejo odprte aktivnosti, ki se jih lahko udeležijo vsi mladi, v manjšem delu pa se v mladinskem centru izvajajo skupinske oziroma zaprte aktivnosti, ki so omejene na različne interesne in projektne skupine mladih.

Še posebej razveseljuje podatek, da so kar 208 ur oziroma 35% vseh aktivnosti fasilitirali mladi, kar kaže na dejstvo, da je mladinsko delo v Sloveniji pomembno orodje za naslavljanje izzivov aktivne participacije in vključevanja mladih.Na nacionalni ravni je bilo v letošnjem letu v mladinskih centrih največ aktivnosti izvedenih na področju učne pomoči (2.880), kar zagotovo kaže na posledice šolanja na daljavo v času epidemije. Sledita druženje (2.720) in področje kulture in ustvarjalnosti (1.248). Letos je poskočilo tudi število aktivnosti, ki vključujejo svetovanje (620) in informiranje (625) mladih, kar lahko povežemo s stiskami, ki so jih mladi doživljali v času med in po epidemiji. Veliko je bilo tudi športnih aktivnosti (598), manj aktivnosti pa je bilo izvedenih na področju prostovoljstva (176) in mobilnosti mladih (140), kar lahko pripišemo epidemiološkim ukrepom, ki so onemogočali mobilnost posameznikov.

 

Mladinski center je v svoje delovanje v letošnjem letu vključil veliko število mladih udeležencev in prostovoljcev. V Logbooku smo skupno zabeležili kar 834 obiskov mladih in 13 prostovoljcev. Eden izmed pomembnih kazalnikov, na podlagi katerih v Logbooku merimo kakovost mladinskega dela, je tudi enakopravna zastopanost spolov na aktivnostih. Mladinski center Zagorje se lahko pohvali z izjemnim razmerjem med obiski punc in fantov (52,8% – 46,6%), kar pomeni, da v enaki meri v aktivnosti vključujejo oba spola. Vključujejo pa tudi mlade, ki se identificirajo kot nebinarni (0,6%), kar pomeni, da mladinski centri predstavljajo prostor vključevanja ne glede na spol.Starostna skupina, ki jo mladinski center v največji meri dosega, je med 16 in 19 let, sledi starostna skupina med 20 in 25 let. Zanimiv pa je tudi podatek, da mladi Mladinski center Zagorje najraje obiskujejo ob četrtkih.

Katere projektne aktivnosti pa so zaznamovale prvo polovico leta? Z januarjem se je Logbook skupnosti pridružila nova občina – Brda, ki je v orodje vključila novoustanovljeni Mladinski center Brda in Mladinski svet Brda. Logbook tako zagotavlja tudi realizacijo kazalnikov kakovostnega mladinskega dela na ruralnih območjih, kjer se mladinsko delo šele razvija. Začetek leta je tako potekalo vključevanje novih organizacij v projekt skozi uvodno srečanje in usposabljanje, ki je bilo namenjeno praktičnemu spoznavanju orodja. Novi uporabniki so spoznali tehnične in vsebinske vidike orodja in vzpostavili strukturo, ki bo kar najbolje omogočala dokumentiranje vseh aktivnosti za mlade.

Projekt se v letošnjem letu poleg vključevanja novih občin in organizacij usmerja tudi v zagotavljanje podpore že vključenim občinam. S tem namenom je Mreža MaMa kot koordinacijska organizacija projekta v aprilu in maju izvedla podporne obiske, ki so bili namenjeni predvsem opolnomočenju uporabnikov za uporabo in vzpostavljanje strukture v orodju. Pomemben del srečanja je bila diskusija o dilemah in vprašanjih, ki se pojavljajo ob beleženju aktivnosti mladinskega dela, posebno pozornost pa smo namenili tudi beleženju aktivnosti digitalnega mladinskega dela, ki je v zadnjem letu zaradi epidemije postalo velik izziv.

Sledi…

Logbook bo imel v prihodnosti pomembno vlogo pri razvoju in zagotavljanju kakovosti v mladinskem delu. Jeseni v mladinskih centrih v okviru projekta zopet sledi letna evalvacija z mladimi, ki skozi evalvacijski vprašalnik prispevajo svoje mnenje o programih mladinskega dela v lokalni skupnosti. Orodje namreč omogoča tako spremljanje kvantitativnih kot kvalitativnih podatkov o mladinskem delu, saj poleg beleženja aktivnosti mladinskega dela in statističnih podatkov, daje velik pomen različnih evalvacijskim orodjem, na podlagi katerih se razvija kakovost mladinskega dela. Izjemnega pomena je, da mladinski centri in občine rezultate letne evalvacije interpretiramo in na podlagi kazalnikov kakovosti zastavimo cilje za razvoj mladinskih programov. Ključno je, da ta proces poteka skupaj z mladimi, ki so pomembni sogovorniki mladinskih delavcev in glavni akterji mladinskega dela.

O projektu

Kakovost mladinskega dela je eden izmed ključnih izzivov, s katerim se srečuje mladinski sektor tako na nacionalni kot na evropski ravni. Z namenom razvijanja kakovosti in spremljanja učinkov mladinskega dela je švedska mreža KEKS razvila orodje Logbook, ki skozi beleženje mladinskega dela vzpostavlja refleksivno prakso in temelje kakovostnega mladinskega dela.

V okviru projekta Europe Goes Local letos v devetih slovenskih občinah in sicer v Ljubljani, Novem mestu, Brežicah, Mariboru, Celju, Škofji Loki, Krškem, Zagorju ob Savi in Brdih že tretje leto, po dveh uspešno zaključenih pilotnih fazah, poteka uvajanje orodja Logbook za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela na lokalni ravni. Orodje trenutno uporablja 1 nacionalna mladinska organizacija in kar 27 mladinskih centrov v omenjenih občinah, celoten proces pa koordinira Mladinska mreža MaMa ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino.