MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI razpisuje prosto delovno mesto

Mladinski center Zagorje ob Savi razpisuje prosto delovno mesto VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV (m/ž).

 

 

Naloge delovnega mesta:

 • samostojno načrtuje, organizira, koordinira ter spremlja izvajanje programov za ciljno skupino mladih, komunicira z izvajalci posameznih projektov,
 • pripravlja letne in obdobne načrte dela,
 • vodi in organizira izvedbo načrtov dela,
 • koordinira, pripravlja in sooblikuje posamezne letne in terminske opredelitve za programe,
 • sodeluje pri ostalih projektih centra oz. tistih v interesu centra,
 • vodi skupine mladih,
 • spremlja in nadzira delo strokovnih sodelavcev in zunanjih programskih sodelavcev,
 • spremlja javne razpise, v timu pripravlja prijave projektov,
 • pripravlja posamezna poročila po izvedbi projektov, programov,
 • sodeluje z drugimi delovnimi področji v organizaciji,
 • skrbi za odnose z javnostmi in komunikacijo z mediji,
 • pripravlja informacije za tiskovine in internet,
 • zagotavlja sodelovanje na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
 • samostojno pripravlja besedila za publikacije in druge medije,
 • redno obvešča direktorja in druge sodelavce o potrebah in pobudah in podaja utemeljene predloge za izboljšanje delovanja,
 • se redno izobražuje,
 • po potrebi nadomešča sodelavce,
 • skrbi za red, mir in disciplino v okviru objektov centra,
 • opravlja druga dela po navodilih direktorja.

Zahtevana strokovna izobrazba: Visoka strokovna izobrazba/ Prva stopnja

Zahtevane delovne izkušnje: 8 mesecev delovnih izkušenj ali izkušenj s prostovoljnim, projektnim, honorarnim in drugim delom v organizacijah s področja dejavnosti centra in delovnega mesta.

Posebne zahteve:

 • znanje slovenskega jezika,
 • aktivno ustno in pisno znanje angleškega jezika,
 • pasivno znanje dodatnega tujega jezika
 • interes za znanja s področja kulture in umetnosti in s pedagoško-andragoškega področja,
 • poznavanje različnih programskih orodij pri delu z računalnikom,
 • opravljen vozniški izpit B kategorije.

Druga zahtevana znanja in veščine:

 • komunikacija in smisel za delo z mladimi,
 • poznavanje mladinskega dela,
 • organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost dela v timu in mednarodnem okolju,
 • poznavanje programa Erasmus + in Evropske solidarnostne enote,
 • kompetentnost za delo z ljudmi,
 • analitične sposobnosti.

Obseg: Polni delovni čas, izmenično delo, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Trajanje: S kandidatom bomo sklenili pogodbo za določen čas (1 leto).

Delo se opravlja na sedežu Mladinskega centra Zagorje ob Savi, Cesta 9 avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi.

Prijava naj vsebuje:

 1. spremni dopis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon) z navedbo prilog,
 2. življenjepis,
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 4. opis dosedanjih najmanj 8 – mesečnih izkušenj na enakim ali podobnem delovnem področju (na največ 1 A4 strani),
 5. kandidatovo videnje področja dela, z opisom priložnosti in izzivov (na največ 1 A4 strani).

Kandidati naj prijave v zaprti ovojnici s pripisom ”RAZPIS – VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV ”pošljejo ali prinesejo na naslov Mladinski center Zagorje ob Savi, Cesta 9 avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi ali jih posredujejo na e-naslov marko@mczo.si.  Prijava se bo štela kot pravočasna, če bo na zgornji naslov prispela najkasneje do vključno ponedeljka, 17. 5. 2021 do 10. ure, ne glede na način dostave.

Datum objave: 7. 5. 2021

Na podlagi zbranih prijav bomo na razgovor povabili ožji izbor kandidatov. Mladinski center Zagorje ob Savi si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar med zainteresiranimi kandidati.

Nepravočasno prispele in nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v nadaljni postopek. Prijava je popolna, če so priložene vse zahtevane priloge in če iz nje izhaja izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev.

Izbran kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi na zahtevo delodajalca predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po zaključenem postopku pisno na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, obveščeni o neizbiri.

Informacije o postopku daje Marko Pavlovič, telefonska številka: 05 97 32 032.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Zagorje ob Savi, 7. 5. 2021