Razpis za prosto delovno mesto

 

Mladinski center Zagorje ob Savi razpisuje prosto delovno mesto TURISTIČNI INFORMATOR III – (m/ž).

Delovno mesto se razpisuje v okviru operacije »Lov na črni zaklad« in je financirano iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja na območju Partnerstva LAS Zasavje.

Naloge delovnega mesta:
– organiziranje, vodenje in izvajanje izobraževalnih in prostočasnih programov,
– pomaga pri organiziranju, oblikovanju in izvajanju turističnih programov,
– pomaga pri organizaciji prireditev,
– načrtovanje in razvoj turističnih programov v skladu z načrti in programi javnega zavoda,
– sodelovanje pri pripravi programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za zavod,
– sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki programov turizma,
– operativno usklajevanje dela pri izvajanju programov med drugimi organizacijami in uporabniki storitev zavoda,
– celovito obvešča ter posreduje informacije o dogodkih širši javnosti in medijem ter pripravlja gradiva in obvestila za medije,
– spremljanje ostalih turističnih produktov, stalno izpopolnjevanje turistične pobude in sledenje trendom v turizmu,
– sodelovanje pri projektih in prijavljanje na projekte oz. razpise,
– sodelovanje v različnih projektnih skupinah iz področja turizma,
– sodeluje pri ostalih projektih zavoda oz. tistih, v interesu zavoda,
– pripravlja posamezna poročila po izvedbi projektov, programov,
– se redno izobražuje,
– po potrebi nadomešča sodelavce,
– skrbi za red, mir in disciplino v okviru objekta zavoda,
– opravlja druga dela po navodilih direktorja,

Zahtevana izobrazba: srednješolska.

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev delovnih izkušenj s prostovoljnim, projektnim, honorarnim in drugim delom v organizacijah s področja dejavnosti zavoda.

Posebne zahteve:
– znanje slovenskega jezika,
– aktivno ustno in pisno znanje angleškega jezika,
– pasivno znanje dodatnega tujega jezika,
– poznavanje različnih programskih orodij pri delu z računalnikom,
– opravljen vozniški izpit B kategorije.

Druga zahtevana znanja in veščine:
– komunikacija in smisel za delo z ljudmi,
– organizacijske sposobnosti,
– sposobnost dela v timu,
– kompetentnost za delo z ljudmi,
– analitične sposobnosti.

Obseg: Polni delovni čas, izmenično delo, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Trajanje: Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja operacije (10
mesecev) in vsaj 3 leta po zaključku operacije. (poskusno delo 2 meseca).

Delo se opravlja na sedežu Mladinskega centra Zagorje ob Savi, Cesta 9 avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi.

Prijava naj vsebuje:
1. spremni dopis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon) z navedbo prilog,
2. življenjepis,
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
4. utrezne izjave oz. obrazložitve v zvezi z izpolnjevanjem posebnih zahtev delovnega mesta,
5. opis dosedanjih najmanj 6 – mesečnih izkušenj s prostovoljnim, projektnim, honorarnim in drugim delom v organizacijah s področja dejavnosti zavoda.

Kandidati naj prijave v zaprti ovojnici s pripisom ˝RAZPIS – TURISTIČNI INFORMATOR˝ pošljejo ali prinesejo na naslov Mladinski center Zagorje ob Savi, Cesta 9 avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi ali ali posredujejo na e-naslov marko@mczos.si. Prijava se bo štela kot pravočasna, če bo na zgornji naslov prispela najkasneje do vključno petka, 27. 11. 2020, ne glede na način dostave.

Datum objave: 20. 11. 2020

Na podlagi zbranih prijav bomo na razgovor povabili ožji izbor kandidatov. Mladinski center Zagorje ob Savi si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar med zainteresiranimi kandidati.

Nepravočasno prispele in nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v nadaljni postopek. Prijava je popolna, če so priložene vse zahtevane priloge in če iz nje izhaja izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev.

Izbran kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi na zahtevo delodajalca predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po zaključenem postopku pisno na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, obveščeni o neizbiri.

Informacije o postopku daje Marko Pavlovič, telefonska številka: 05 97 32 032

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Zagorje ob Savi, 20. 11. 2020