Razpis za prosto delovno mesto

Mladinski center Zagorje ob Savi razpisuje prosto delovno mesto Mladinski delavec – informator.

Opis del in nalog:

 • Vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo:
  Izvajanje informiranja in obveščanja mladih o programih centra, navezovanje stikov,  mladinskega uličnega dela in neformalnih družabnih aktivnosti za mlade.
 • Delovanje z mladimi v skupinah in timih:
  Izvajanje koordinacije mladih prostovoljcev (po telefonu, ustno, preko spleta, socialnih omrežij ipd.), koordinacijo mladinskih pobud, sestajanje s skupinami mladih, usmerjanje in motiviranje, vodenje interesne skupine.
 • Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi:
  Izvajanje podpore pri izvajanju mladinskih pobud, vključevanju mladih in njihovih idej v večje dogodke centra.
 • Omogočanje mladim pridobivanje kompetenc:
  Izvajanje mentorstva mladim, podporo pri ozaveščanju in beleženju pridobljenih kompetenc.
 • Izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih (izvajanje promocijskih aktivnosti na socialnih omrežij, izvajanje promocijskih akcij, načrtovanje in izvedba promocijskih planov skupaj z mladimi – za prikaz rezultatov dela mladih).
 • Informiranje o mednarodnih priložnostih za mlade (dogodki, predstavitve na šolah, zavodih za zaposlovanje, stojnicah, festivalih, osebno, priložnostno) in drugih programskih sklopih centra.
 • Administrativna dela povezanem z vodenje projektnih dokumentacij, evidenc in drugih nalog po navodilih nadrejenega.

Zahtevana strokovna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna

Poklicne kompetence :

 1. načrtovati, izvajati in vrednotiti mladinske programe v sodelovanju z mladimi,
 2. vzpostavljati in vzdrževati sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo,
 3. delovati z mladimi v skupinah in timih,
 4. omogočati mladim pridobivanje kompetenc,
 5. izvajati dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih,
 6. zagotavljati kakovost lastnega dela in skrbeti za lasten osebnostni in strokovni razvoj.
 7. aktivno znanje angleškega jezika,
 8. računalniška znanja (urejevalnik besedil, delo s preglednicami, oblikovanje, socialna omrežja).

Ustreznost kandidata, kot jih določa javni razpis iz katerega se zaposlitev financira, je sledeča:

 • na dan začetka izbranega obdobja izvajanja operacije bo star od 15 do vključno 29 let (kandidat mora biti star manj kot 30 let na dan 1. 3. 2018) ter
 • je iskalec prve zaposlitve oziroma brezposelna oseba pred vključitvijo v operacijo (pomeni, da kandidat pred 1. 3. 2018 ni zaposlen niti samozaposlen (lahko pa je v preteklosti že bil zaposlen ali samozaposlen), lahko je iskalec prve zaposlitve in/ali registrirano brezposeln pri Zavodu RS za zaposlovanje, ter vsaj zadnje štiri tedne pred objavo javnega razpisa in vse do zaposlitve (od vključno 13. 10. 2017 in do 28. 2. 2018) ni v izobraževanju niti v usposabljanju za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela).
  Pogoj, da kandidat za mladinskega delavca vsaj zadnje štiri tedne pred objavo javnega razpisa in vse do zaposlitve (za obdobje B to pomeni od vključno 13. 10. 2017 in do 28. 2. 2018) ni v izobraževanju niti v usposabljanju za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela pomeni, da v navedenem obdobju ni vključen v eno ali več operacij JR Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018, lahko pa je vključen v redno ali izredno izobraževanje. 

Obseg: Polni delovni čas, izmenično delo, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Trajanje: s kandidatom bomo sklenili pogodbo za določen čas (9 mesecev). Obdobje: 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018.

Delo se opravlja na sedežu Mladinskega centra Zagorje ob Savi, Cesta 9 avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi.

Prijava naj vsebuje:

 1. spremni dopis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon) z navedbo prilog,
 2. življenjepis,
 3. dokazilo zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 4. opis dosedanjih izkušenj s področja dela
 5. kandidatovo videnje področja dela, z opisom priložnosti in izzivov.

Kandidati naj prijave v zaprti ovojnici s pripisom ”RAZPIS – MLADINSKI DELAVEC INFORATOR ” pošljejo ali prinesejo na naslov Mladinski center Zagorje, Cesta 9 avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi ali po e-pošti na naslov marko@mczos.si.  Prijava se bo štela kot pravočasna, če bo na zgornji naslov prispela najkasneje do vključno četrtka, 15. 2. 2018, ne glede na način dostave.

Datum objave: 6. 2. 2018

Nepravočasno prispele in nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v nadaljni postopek. Prijava je popolna, če so priložene vse zahtevane priloge in če iz nje izhaja izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev.

Izbran kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi na zahtevo delodajalca predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po zaključenem postopku pisno na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, obveščeni o neizbiri.

Informacije o postopku daje Marko Pavlovič, telefonska številka: 05 97 32 032.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Zaposlitev financira Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, z JAVNEGA RAZPISA »ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU«