Razpis za 40 štipendij v šolskem letu 2010/2011!

Regionalni center za razvoj je na svoji spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil javni razpis za 40 štipendij v šolskem letu 2010/2011. Javni razpis enotnih Regijskih štipendijskih shem Zasavje je objavljen v sodelovanju z zasavskimi delodajalci, Javnim skladom Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ter Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.

Štipendije bodo dodeljene dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, za katere so delodajalci predhodno izrazili interes na posebnem javnem pozivu. V shemo se je vključilo petnajst delodajalcev, ki ponujajo štipendije predvsem za poklice v elektro, strojni in kemijski smeri. Na visokošolski ravni je največ štipendij za inženirje elektrotehnike, na srednješolski pa za avtomehanike in obdelovalce kovin.

Dijaki in študenti lahko oddajo vloge najkasneje do 15. novembra 2010 do 12. ure osebno na sedežu Regionalnega centra za razvoj v Zagorju ali priporočeno po pošti.

Na spletni strani Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si sta objavljena tudi Pravilnik o štipendiranju, ki natančno določa vsa razmerja, in vloga za štipendijo, ki jo zainteresirani lahko dvignejo tudi na sedežu Regionalnega centra za razvoj (Podvine 36, Zagorje).

Vsa dodatna pojasnila glede razpisa lahko zainteresirani dobijo pri Marti Rebolj Zupančič (tel: 03/56-60-520 ali 03/56-60-500 oziroma e-pošta: marta.rzupancic@rcr-zasavje.si ali info@rcr-zasavje.si).

Regijske štipendijske sheme so sofinancirane z evropskimi sredstvi, njihov cilj pa je prispevati k večjemu ravnovesju na trgu dela, dvigu izobrazbene strukture v regiji, znižanju strukturne brezposelnosti, zmanjševanju bega možganov in načrtovanju razvoja kadrov.