Razpis za prosto delovno mesto

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

Mladinski center Zagorje ob Savi razpisuje prosto delovno mesto MLADINSKI DELAVEC I (m/ž).

Naloge delovnega mesta:

 • Pridobiva informacije s področij, zanimivih za mlade.
 • Navezuje stike z informacijskimi centri in info točkami v Sloveniji in v tujini.
 • Svetuje mladim v zvezi z iskanjem informacij.
 • Organizira, koordinira ter spremlja izvajanje programov na področju informativno svetovalne dejavnosti, komunicira z izvajalci posameznih projektov na področju informiranja in svetovanja, programov, akcij.
 • Koordinira, pripravlja in sooblikuje posamezne in letne terminske opredelitve za te programe.
 • Sodeluje pri ostalih projektih zavoda oz. tistih, v interesu zavoda.
 • Pripravlja posamezna poročila po izvedbi projektov, programov.
 • Identificira inštitucije, organizacije in posameznike, ki se ukvarjajo s programi svetovanja, informiranja in preventive.
 • Pripravlja informacije za tiskovine in internet.
 • Redno obvešča direktorja in druge sodelavce o potrebah.
 • Se redno izobražuje.
 • Redno podaja predloge za izboljšanje delovanja zavoda.
 • Po potrebi izvaja tajniške posle in blagajniško poslovanje.
 • Po potrebi nadomešča sodelavce.
 • Opravlja druga dela po navodilih direktorja.
 • Skrbi za red, mir in disciplino v okviru objektov centra.

Delovno področje: Priprava, izvajanje in koordiniranje dejavnosti na področju informiranja in svetovanja.

Zahtevana stopnja izobrazbe: Srednješolska izobrazba, 5. stopnja

Smer izobrazbe: Gimnazijski maturant, predšolska vzgoja, zdravstveni tehnik, konfekcijski, grafični tehnik ali druge sorodne smeri.

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev delovnih izkušenj s prostovoljnim, projektnim, honorarnim in drugim delom v organizacijah s področja dejavnosti zavoda.

Posebne zahteve:

 • znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • poznavanje različnih programskih orodij pri delu z računalnikom,
 • opravljen vozniški izpit B kategorije.

Druga zahtevana znanja in veščine:

 • komunikacija in smisel za delo z mladimi,
 • organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost dela v timu,
 • kompetentnost za delo z ljudmi,
 • analitične sposobnosti.

Obseg: Polni delovni čas, izmenično delo, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Trajanje: S kandidatom bomo sklenili pogodbo za nedoločen čas (poskusno delo 2 meseca). Delo se opravlja na sedežu Mladinskega centra Zagorje ob Savi, Cesta 9 avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi.

Prijava naj vsebuje:

 • spremni dopis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon) z navedbo prilog,
 • življenjepis,
 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
  stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • opis dosedanjih najmanj 6 – mesečnih izkušenj skladnih z delom organizacije (največ 1 A4 strani)
 • kandidatovo videnje področja dela, z opisom priložnosti in izzivov (na največ 1 A4 strani)

Kandidati naj prijave posredujejo na info@mczos.si ali v zaprti ovojnici s pripisom ”RAZPIS – MLADINSKI DELAVEC” pošljejo ali prinesejo na naslov Mladinski center Zagorje ob Savi, Cesta 9 avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi. Prijava se bo štela kot pravočasna, če bo na zgornji naslov prispela najkasneje do vključno ponedeljka, 6. 2. 2023, ne glede na način dostave.

Datum objave: 27. 1. 2023

Na podlagi zbranih prijav bomo na razgovor povabili ožji izbor kandidatov. Mladinski center Zagorje ob Savi si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar med zainteresiranimi kandidati. Nepravočasno prispele in nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v nadaljnji postopek. Prijava je popolna, če so priložene vse zahtevane priloge in če iz nje izhaja izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev.

Izbran kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi na zahtevo delodajalca predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Neizbrani kandidati bodo obveščeni v roku 8 dni po zaključenem postopku pisno na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v prijavi.

Informacije o postopku daje Marko Pavlovič, telefonska številka: 05 97 32 032.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Zagorje ob Savi, 27. 1. 2023