RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

 

Mladinski center Zagorje ob Savi razpisuje prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC (m/ž).

 

Naloge delovnega mesta:

 

 • načrtovanje, organizacija in izvedba aktivnosti v okviru Večgeneracijskega centra Zasavje, ki so naravnane v vključevanje ranljivih ciljnih skupin,
 • opravljanje administrativnih del povezanih s projektom, naloge informiranja in evalvacijo izvedenih aktivnosti ter spremljanje ciljev projekta,
 • sodelovanje z ostalimi projektnimi partnerji in izvajalci aktivnosti, pridobivanje, vključevanje in koordinacija prostovoljcev,
 • in druge naloge v skladu z določili javnega razpisa za večgeneracijske centre.

Zahtevana strokovna izobrazba: zaključeno vsaj 1. bolonjsko stopnjo (6/2)

 

Zahtevane delovne izkušnje: najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela z ranljivimi ciljnimi skupinami, vključenih v projekt VGC Zasavje. (dokazilo: Obrazec št. 7: Potrdilo o izpolnjevanju pogoja glede delovnih izkušenj).

 

Posebne zahteve:

 • znanje slovenskega jezika,
 • aktivno ustno in pisno znanje angleškega jezika,
 • pasivno znanje dodatnega tujega jezika
 • interes za znanja pedagoško-andragoškega področja,
 • poznavanje različnih programskih orodij pri delu z računalnikom,
 • opravljen vozniški izpit B kategorije.

 

Druga zahtevana znanja in veščine:

 • komunikacija in smisel za delo z ljudmi,
 • organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost dela v timu,
 • analitične sposobnosti.

 

Obseg: Polni delovni čas, izmenično delo, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih.

 

Trajanje: S kandidatom bomo sklenili pogodbo za določen čas (1 leto).

 

Delo se opravlja na sedežu Mladinskega centra Zagorje ob Savi, Cesta 9 avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi.

 

Prijava naj vsebuje:

 1. spremni dopis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon) z navedbo prilog,
 2. življenjepis,
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 4. Potrdilo o izpolnjevanju pogoja glede delovnih izkušenj (Obrazec št. 7)

 

Kandidati naj prijave v zaprti ovojnici s pripisom ”RAZPIS – STROKOVNI SODELAVEC ”

pošljejo ali prinesejo na naslov Mladinski center Zagorje ob Savi, Cesta 9 avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi ali posredujejo na e-naslov marko@mczo.si. Prijava se bo štela kot pravočasna, če bo na zgornji naslov prispela najkasneje do vključno ponedeljka, 24. 8. 2020 do 10. ure, ne glede na način dostave.

 

Datum objave: 11. 8. 2020.

 

Na podlagi zbranih prijav bomo na razgovor povabili ožji izbor kandidatov. Mladinski center Zagorje ob Savi si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar med zainteresiranimi kandidati.

 

Nepravočasno prispele in nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v nadaljni postopek. Prijava je popolna, če so priložene vse zahtevane priloge in če iz nje izhaja izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev.

 

Izbran kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi na zahtevo delodajalca predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

 

Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po zaključenem postopku pisno na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, obveščeni o neizbiri.

 

Informacije o postopku daje Marko Pavlovič, telefonska številka: 05 97 32 032.

 

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Zagorje ob Savi, 10. 8. 2020

Priloga:Obrazec št. 7_Potrdilo o izpolnjevanju pogoja glede delovnih izkušenj