Slišimo se!

Projekt strateškega partnerstva »Me slišiš? Slišim te.«, ki je financiran s strani programa Erasmus+, smo v Mladinskem centru Zagorje ob Savi izvajali med oktobrom 2020 in novembrom 2022 v sodelovanju z mednarodnima partnerjema Daj mi ruku iz Srbije in Aseman Lapset iz Finske.

V zadnjih desetih letih se je delež mladih, ki čutijo osamljenost, povečal za 76%, delež mladih, ki čutijo stres večino dni v tednu, pa za 110% (raziskava Mladina 2020). O tem govorijo uradni podatki pristojnih ustanov, ki kažejo, da se je v zadnjih 25 letih duševna obolevnost do 18. leta povečala za 64%. Tudi v Mladinskem centru Zagorje ob Savi že več let spremljamo ta zaskrbljujoč trend, zato smo se v okviru projekta »Me slišiš? Slišim te.« osredotočali na raziskovanje podpornih mehanizmov pri delu z mladimi v stiski.

Z veseljem z vami delimo tri rezultate, ki smo jih v sklopu projekta ustvarili:

1) Protokol – 1. pomoč za mladinske delavce
Gre za kartico (primerno za žep ali denarnico), na kateri je 5 osnovnih korakov za pomoč mladinskim delavcem pri delu z mladimi v stiski. Poleg kartice prilagamo še navodila za bolj širšo in jasno razumevanje osnovnih korakov.

2) Kurikulum 4-dnevnega izobraževanja za delo z mladimi v stiski
Izobraževanje za mladinske delavce in mladinske voditelje ter prostovoljce za delo z mladimi v stiskah nameravamo v Mladinskem centru Zagorje izvajati po lastnih potrebah. Ti bodo odprtega tipa, zato bo možno vključevanje drugih interesentov iz mladinskega sektorja. Možne so tudi posamezne izvedbe za vašo organizacijo ali tim.

3) Priročnik za mladinske delavce za delo z mladimi v stiski
Priročnik, ki smo ga razvijali v sodelovanju s partnerji, je sestavljen iz 3 delov: prvi del je teoretski, v drugem delu smo zbrali obstoječa orodja, ki jih lahko uporabljamo pri delu z mladimi v stiski ter tretji del, kjer so zbrane dobre prakse iz Slovenije, Srbije in Finske.

Vabljeni k branju in uporabi, cenimo pa tudi, če pa nam pošljete še kakšno povratno informacijo.

*******************************************************************

Strategic partnership project “Can you hear me? I hear you.”, funded by the Erasmus+ program, was implemented by Mladinski center Zagorje ob Savi in cooperation with international partners “Daj mi ruku” from Serbia and “Aseman Lapset” from Finland between October 2020 and November 2022.

In the last ten years, the share of young people who feel loneliness has increased by 76%, and the share of young people who feel stressed most days of the week by 110% (Mladina 2020 survey). This is confirmed by official data, which show that in the last 25 years, mental morbidity up to the age of 18 has increased by 64%. Mladinski center Zagorje ob Savi has also been noticing this alarming trend for several years. That is why, as part of the project “Can you hear me? I hear you.”  we focused on researching support mechanisms for working with young people in need.

We are happy to share with you three results of the project:

1) Protocol – 1st aid for youth workers
It is a card (suitable for a pocket or wallet) on which there are 5 basic steps to help youth workers work with young people in need. In addition to the card, we also include instructions for a broader and clearer understanding of the basic steps.

2) Curriculum of 4-day training for working with young people in need
We plan to provide training for youth workers and youth leaders as well as volunteers to work with young people in need in Mladinski center Zagorje ob Savi according to our own needs. These will be an open training, so it will be possible to involve other interested participants from youth sector. Individual implementations for your organization or team are also possible.

3) Handbook for youth workers for working with young people in need
The manual, which we developed in cooperation with partners, consists of 3 parts: the first part is theoretical, in the second part we collected existing tools that can be used when working with young people in need, and in the third part you can find good practices from Slovenia, Serbia and Finland.

You are welcome to read and use it, and we would also appreciate, if you send us feedback.