Razpis za prosto projektno delovno mesto

Mladinski center Zagorje ob Savi razpisuje prosto projektno delovno mesto Mladinski delavec – informator.

Opis del in nalog:

 • Priprava klubskega programa. Načrtovanje, organizacija in vrednotenje dogodkov, aktivnosti, prireditev, razstav, koncertov, festivalov s področja kulture in umetnosti
 • Izvajanje informiranja in obveščanja mladih o programih centra.
 • Delovanje z mladimi v skupinah in timih: Izvajanje koordinacije mladih prostovoljcev (po telefonu, ustno, preko spleta, socialnih omrežij ipd.), koordinacijo mladinskih pobud, sestajanje s skupinami mladih, usmerjanje in motiviranje, vodenje interesne skupine.
 • Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi
 • Izvajanje podpore pri izvajanju mladinskih pobud, vključevanju mladih in njihovih idej v večje dogodke centra.
 • Omogočanje mladim pridobivanje kompetenc: Izvajanje mentorstva mladim, podporo pri ozaveščanju in beleženju pridobljenih kompetenc.
 • Izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih (izvajanje promocijskih aktivnosti na socialnih omrežij, izvajanje promocijskih akcij, načrtovanje in izvedba promocijskih planov skupaj z mladimi – za prikaz rezultatov dela mladih).
 • Administrativna dela povezana z vodenjem projektnih dokumentacij, evidenc in drugih nalog po navodilih nadrejenega.

Zahtevana strokovna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna

Poklicne kompetence :

 1. načrtovati, izvajati in vrednotiti mladinske kulturne programe v sodelovanju z mladimi,
 2. delovati z mladimi v skupinah in timih,
 3. omogočati mladim pridobivanje kompetenc,
 4. izvajati dejavnosti informiranja ter razširjanja rezultatov dela mladih,
 5. zagotavljati kakovost lastnega dela in skrbeti za lasten osebnostni in strokovni razvoj.
 6. aktivno znanje angleškega jezika,
 7. računalniška znanja (urejevalnik besedil, delo s preglednicami, oblikovanje, socialna omrežja).

Ustreznost kandidata, kot jih določa javni razpis iz katerega se zaposlitev financira, je sledeča:

 1. ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji v Vzhodni kohezijski regiji;
 2. starost do vključno 29 let (ob podpisu pogodbe o zaposlitvi);
 3. je vsaj en (1) mesec prijavljen v evidenci brezposelnih oseb;
 4. se NE izobražuje ali usposablja v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
 5. ima poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih neposredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.

Obseg: Polni delovni čas, izmenično delo, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Trajanje: s kandidatom bomo sklenili pogodbo za določen čas (9 mesecev).

Delo se opravlja na sedežu Mladinskega centra Zagorje ob Savi, Cesta 9 avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi.

Prijava naj vsebuje:

 1. spremni dopis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon) z navedbo prilog,
 2. življenjepis,
 3. dokazilo zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 4. opis dosedanjih izkušenj s področja dela ter kandidatovo videnje priložnosti s področja dela,
 5. potrdilo, ki izkazuje, da je izbrani kandidat brezposeln in prijavljen na zavodu za zaposlovanje najmanj 1 mesec.
 6. referenčna in dodatna potrdila ter pisma podpore kandidatu. Tu so mišljena potrdila iz katerih je razvidno, da se je izbrani kandidat v preteklosti že aktivno vključeval v delovanje na področju kulture, je opravil določena izobraževanja in usposabljanja. Prav tako štejejo njegovi dosežki na področju kulture (npr. udejstvovanje na območnem, regijskem ali državnem nivoju selekcioniranih srečanj) ali druga pisma podpore in priporočilna pisma, ki jih izdajo institucije/društva/zveze in asociacije za posameznega kandidata.

 

Kandidati naj prijave v zaprti ovojnici s pripisom ”RAZPIS – MLADINSKI DELAVEC INFORATOR ” pošljejo ali prinesejo na naslov Mladinski center Zagorje, Cesta 9 avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi ali po e-pošti na naslov marko@mczos.si.  Prijava se bo štela kot pravočasna, če bo na zgornji naslov prispela najkasneje do vključno nedelje, 25. 8. 2019, ne glede na način dostave.

Datum objave: 16. 8. 2019

Nepravočasno prispele in nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v nadaljnji postopek. Prijava je popolna, če so priložene vse zahtevane priloge in če iz nje izhaja izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev.

Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po zaključenem postopku pisno na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, obveščeni o neizbiri.

Informacije o postopku daje Marko Pavlovič, telefonska številka: 05 97 32 032.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Zaposlitev sofinancira Javni  sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020) – SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE.

Zaposlitev ustreznega kandidata na projektnem delovnem mestu se izvede le v primeru, da je delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran.