S pravilno postavljenimi prioritetami do boljših rezultatov

Vabljeni na prebojnik, usmerjen k iskanju rešitev: S pravilno postavljenimi prioritetamido boljših rezultatov.

Spoznali boste praktične primere iz sodobne poslovne prakse, interaktivno pa boste skupaj z eksperti analizirali tudi lastne težave in si izmenjali izkušnje. Postavljanje prioritet je ena izmed najpomembnejših veščin, ki naj bi jo razvijali že v obdobju predšolske vzgoje. Praksa pa kaže, da temu področju ne dajejo večjega poudarka niti v poslovnih šolah. Zakaj je tako? Vzrok za to je morda dejstvo, da tudi večina staršev in pedagogov slabo obvladuje postavljanje prioritet. To veščino bi morali najprej osvojiti na ravni posameznika. Pri tem morajo biti zgled prav vodje. Le tako bi lahko pridobljena znanja prenesli na svoje sodelavce.

Vsebina

  • Pomen postavljanje prioritet
  • Cilji v življenju
  • Pomen obvladovanja časa kot enega od bistvenih sestavin učinkovitega upravljanja poslovnih procesov
  • Kako se osredotočiti, da bi z majhnimi spremembami v obvladovanju razpoložljivega časa bistveno izboljšali poslovno učinkovitost?
  • Kako identificirati in odpraviti izgube v poslovnem procesu z vidika časa?
  • Kaj natanko lahko storite sami, da boste poslovno učinkovitejši?

 

Na delavnici boste osvojili metodologijo za analizo obravnavanih ključnih problemov in izzivov. Pripravili boste akcijski načrt, kako postaviti prioritete in na ta način postati še učinkovitejši. Rezultat vam bo koristil pri nadaljnjem delu tako na zasebnem kot poslovnem področju.

Delavnico bo vodil prof. Andrej Raspor, doktor družbenih ved; podjetnik, ustanovitelj več start-upov, poslovni svetovalec na področju obvladovanja časa in stroškov, kakovosti storitev ter razvoja kadrov. Ima več kot 33 let delovnih izkušenj, od tega več kot 15 let na različnih vodilnih mestih, in sicer kot vodja splošnih poslov, direktor razvoja kadrov, direktor za strateške projekte in vodja komisije za nadzor stroškov.

 

Delavnica bo izvedena v sredo, 13.6. 2018, od 10.00 do 11.30 v Mladinskem centru Zagorje

 

Prenos znanja v okviru projekta »po kreativni poti do znanja 2017-2020«; Vizualna komunikacija za izboljšanje uporabniške izkušnje mladih

Partnerji v projektu: FUDŠ, Poetic Outline, Petra Mittoni Vavtar, s.p. in Mladinski center Zagorje ob Savi

Projektne aktivnosti se izvajajo skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru prednostne osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: »10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«